Каталог продукции
НЕЛИКВИД
Графиты
Смазки и СОЖ
Дополнительная продукция
Опрос
Оказался ли полезен Вам наш сайт?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ. РОЗМІЩЕНО 04.11.2019

 

Станом на 30 жовтня 2019р. загальна кількість акцій  складає 16 439 572 шт., голосуючих акцій 16 377 167 шт.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКИМ НАДСИЛАЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВРОЗМІЩЕНО 04.10.2019

 

Станом на 24 вересня 2019р. загальна кількість акцій  складає 16 439 572 шт., голосуючих акцій 16 377 167 шт.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ РОЗМІЩЕНО 04.10.2019 

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ”

(надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 05394618,

місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 05 листопада 2019 року о 13.00 годині за Київським часом за адресою: Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9, у приміщенні бомбосховища.

Реєстрація акціонерів та/або їх представників для участі у загальних зборах акціонерів буде здійснюватися 05 листопада 2019 року з 11.30 до 12.30 за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Право на участь у загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеному станом на 24 годину 30 жовтня 2019 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документи, які посвідчують особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1.        Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень.

2.        Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

3.        Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

4.        Про обрання членів Наглядової ради Товариства

5.        Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.markograf.net/index.php?id=14267&show=59798.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9, у приймальні Директора Товариства, у робочі дні - з 11.00 до 15.00 години, а також у день проведення загальних зборів акціонерів під час реєстрації для участі у зборах. Документи надаються акціонеру Товариства та/або його представнику для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого виконавчим органом Товариства. В день проведення загальних зборів акціонерів Товариства документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Директор Товариства Наріца Євген Юлійович. Телефон для довідок: (0629) 40-90-44.

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. Такі пропозиції вносяться у вигляді проектів рішень з питань проекту порядку денного або додаткових питань проекту порядку денного.

Строк внесення пропозицій – не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиція подається в письмовій формі та повинна містити: прізвище, ім’я та по батькові (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) акціонера, який вносить пропозицію; відомості про кількість, тип та/або клас акцій, які належать акціонеру; зміст пропозиції до питання порядку денного та/або проекту рішення. Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного у суді.

Представництво акціонера здійснюється на підставі повноважень, наданих в довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, яка має бути оформлена та посвідчена в порядку, передбаченому чинним законодавством, та може містити завдання щодо голосування. Представник акціонера може бути постійним або призначеним на визначений термін, кількість представників є необмеженою. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах акціонерів повідомивши про це Директора Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документи, які посвідчують особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

         Директор Товариства

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ”, ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

З першого питання порядку денного:

Проект рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень”

 

1.    Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у кількості 3 (трьох) осіб у наступному складі:

1.1. Боголюбова Олена Олександрівна;

1.2.   Дорошенко Ірина Євгенівна;

1.3.   Максименко Вікторія Анатоліївна.

2.    Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

 

 

 

З другого питання порядку денного:

Проект Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів”

 

1.    Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Наріцу Євгена Юлійовича, Секретарем – Горват Наталю Олександрівну.

 

 

З третього питання порядку денного:

Проект Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства”

 

1.    Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів:

а)   Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного.

1)   Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

2)   З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

3)   При голосуванні бюлетенями (крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного акціонер (його представник):

●    у разі згоди з проектом рішення повинен підтвердити свою згоду, закресливши у бюлетені графи “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ЗА”;

●    у разі незгоди з проектом рішення повинен підтвердити свою незгоду, закресливши у бюлетені графи “ЗА” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ПРОТИ”;

●    у разі якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення, закресливши у бюлетені графи “ЗА” та “ПРОТИ”, залишивши не закресленою графу “УТРИМАВСЯ”.

4)   Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонера (його представника) помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обирається, та зазначається у відповідному бюлетені, а акціонер (його представник) має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

5)   З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

6)   Після збору бюлетенів члени лічильної комісії відкривають опечатані урни та підраховують результати голосування. Бюлетені витягуються з урн у спеціальному місці чи кімнаті.

7)   Тексти прийнятих зборами рішень зачитуються секретарем зборів.

б)   Щодо розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

1)   Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного.

У заяві акціонер повинен вказати інформацію про акціонера (акціонерів), що подав(-ли) заяву, з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (найменування) та кількості належних йому(їм) акцій.

Такі заяви будуть фіксуватися секретарем та передаватися Голові зборів для надання слова заявникові. Анонімні заяви та заяви, які по суті не відносяться до порядку денного, а також ті, що надійшли після голосування, – розглядатися не будуть.

2)   Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, також повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив(-ли) запитання, з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (найменування) та кількості належних йому(їм) акцій.

Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, – розглядатися не будуть.

3)   Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів заборонені.

4)   Регламент роботи загальних зборів:

●    доповідь по питанням порядку денного загальних зборів – до 20 хвилин;

●    виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговорюванні – до 3 хвилин.

 

З четвертого питання порядку денного:

Проект рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про обрання членів Наглядової ради Товариства”

 

1.    Обрати Наглядову раду ПрАТ “МАРКОГРАФ” у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки у наступному складі:

1.1.    Гупал Роман Миколайович, представник акціонера – Компанії Крестмор Маркетінг Лтд.” [Crestmore Marketing Ltd.];

1.2.    Шеремет Олександр Леонідович, представник акціонера – Компанії Крестмор Маркетінг Лтд.” [Crestmore Marketing Ltd.];

       1.3.   Іванченко Олександр Вікторович, представник акціонера – Компанії “Крестмор Маркетінг Лтд.” [Crestmore Marketing Ltd.].

 

 

З п’ятого питання порядку денного:

Проект рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради”

 

1.    Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ “МАРКОГРАФ”.

2.    Встановити, що члени Наглядової ради ПрАТ “МАРКОГРАФ” виконують свої обов’язки на підставі цивільно-правових договорів на безоплатній основі.

3.    Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів підписати від імені Товариства відповідні договори з членами Наглядової ради.

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (з електронним підписом)

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ. РОЗМІЩЕНО 16.04.2018

Станом на 11 квітня 2018р. загальна кількість акцій  складає 16 439 572 шт., голосуючих акцій 16 377 167 шт.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ РОЗМІЩЕНО 16.03.2018

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ”

(надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 05394618,

місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17 квітня 2018 року о 13.00 годині за Київським часом за адресою: Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9, у приміщенні бомбосховища.

      Реєстрація акціонерів та/або їх представників для участі у загальних зборах акціонерів буде здійснюватися 17 квітня 2018 року з 11.00 до 12.00 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Право на участь у загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеному станом на 24 годину 11 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1.        Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень.

2.        Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

3.        Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4.        Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

5.        Про порядок покриття збитків Товариства за 2017 рік.

6.        Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році.

 

Адреса власного веб-сайту: www.markograf.net.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9, у приймальні Директора Товариства, у робочі дні - з 11.00 до 15.00 години, а також у день проведення загальних зборів акціонерів під час реєстрації для участі у зборах. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, надаються на письмовий запит акціонера посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером – фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера – фізичної чи юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою, у разі її наявності). В день проведення загальних зборів акціонерів Товариства документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Директор Наріца Євген Юлійович. До дати проведення загальних зборів акціонер має право отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Телефон для довідок: (0629)40-90-44.

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. Такі пропозиції вносяться у вигляді проектів рішень з питань проекту порядку денного або додаткових питань проекту порядку денного. Строк внесення пропозицій – не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиція подається в письмовій формі та повинна містити: прізвище, ім’я та по батькові (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) акціонера, який вносить пропозицію; відомості про кількість, тип та/або клас акцій, які належать акціонеру; зміст пропозиції до питання порядку денного та/або проекту рішення. Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного у суді.

Представництво акціонера здійснюється на підставі повноважень, наданих в довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, яка має бути оформлена та посвідчена в порядку, передбаченому чинним законодавством, та може містити завдання щодо голосування. Представник акціонера може бути постійним або призначеним на визначений термін, кількість представників є необмеженою. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах акціонерів повідомивши про це Директора Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документи, які посвідчують особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (в тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2017 рік

Попередній 2016 рік

Усього активів

35152

36941

Основні засоби (за залишковою вартістю)

32034

33289

Запаси

1112

1429

Сумарна дебіторська заборгованість

508

922

Гроші та їх еквіваленти

25

104

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

479

1265

Власний капітал

30236

31470

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4110

4110

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

1413

1802

Поточні зобов’язання і забезпечення

3503

3669

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(1505)

(448)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16439572

16439572

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн).

(0,07506)

(0,02232)

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ  ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ”, ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,  ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

З першого питання порядку денного:

Проект рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень”

1.    Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у кількості 3 (трьох) осіб у наступному складі:

1.1.   Боголюбова Олена Олександрівна;

1.2.   Дорошенко Ірина Євгенівна;

1.3.   Максименко Вікторія Анатоліївна.

2.    Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

З другого питання порядку денного:

Проект Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства”

1.    Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:

1)   якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;

2)   кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;

3)   кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

2.    Затвердити наступний регламент проведення  загальних зборів акціонерів:

а)   Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного.

1)   Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

2)   З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

3)   При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник):

●    у разі згоди з проектом рішення повинен підтвердити свою згоду, закресливши у бюлетені графи “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ЗА”;

●    у разі незгоди з проектом рішення повинен підтвердити свою незгоду, закресливши у бюлетені графи “ЗА” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ПРОТИ”;

●    у разі якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення, закресливши у бюлетені графи “ЗА” та “ПРОТИ”, залишивши не закресленою графу “УТРИМАВСЯ”.

4)   Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

5)   Після збору бюлетенів члени лічильної комісії відкривають опечатані урни та підраховують результати голосування. Бюлетені витягуються з урн у спеціальному місці чи кімнаті.

6)   Тексти прийнятих зборами рішень зачитуються секретарем зборів.

б)   Щодо розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

1)   Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного.

У заяві акціонер повинен вказати інформацію про акціонера (акціонерів), що подав(-ли) заяву, з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (найменування) та кількості належних йому(їм) акцій.

Такі заяви будуть фіксуватися секретарем та передаватися Голові зборів для надання слова заявникові. Анонімні заяви та заяви, які по суті не відносяться до порядку денного, а також ті, що надійшли після голосування, – розглядатися не будуть.

2)   Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, також повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив(-ли) запитання, з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (найменування) та кількості належних йому(їм) акцій.

Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, – розглядатися не будуть.

3)   Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів заборонені.

4)   Регламент роботи загальних зборів:

●    доповідь по питанням порядку денного загальних зборів – до 20 хвилин;

●    виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговорюванні – до 3 хвилин.

З третього питання порядку денного:

Проект рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства за 2017 рік”

1.    Звіт Директора Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

2.    Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

З четвертого питання порядку денного:

Проект рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік”

1.    Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

З п’ятого питання порядку денного:

Проект рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про порядок покриття збитків Товариства за 2017 рік”

1.    Встановити, що збитки Товариства за 2017 рік у сумі 1 505 413 (один мільйон п’ятсот п’ять тисяч чотириста тринадцять) гривень 28 (двадцять вісім) копійок покриваються за рахунок додаткового капіталу Товариства.

З шостого питання порядку денного:

Проект рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році”

1.    Основними напрямами діяльності у 2018 році вважати збалансування виробничих потужностей і виробничої програми з випуску продукції Товариства в асортименті.

 

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16 березня 2018 року у Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 52(2805).

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКИМ НАДСИЛАЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ. РОЗМІЩЕНО 16.03.2018

Станом на 02 березня 2018р. загальна кількість акцій  складає 16 439 572 шт., голосуючих акцій 16 377 167 шт.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ РОЗМІЩЕНО 17.03.2017

 

Шановний акціонер!

 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 

“МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ”

(надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 05394618,

місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2017 року о 13.00 годині за Київським часом за адресою: Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9, у приміщенні бомбосховища.

       Реєстрація акціонерів та/або їх представників для участі у загальних зборах акціонерів буде здійснюватися 18 квітня 2017 року з 11.00 до 12.00 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Право на участь у загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеному станом на 24 годину 11 квітня 2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документи, які посвідчують особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1.        Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень.

2.        Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

3.        Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради, звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

4.        Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

5.        Про порядок розподілу прибутку /покриття збитків Товариства за 2016 рік.

6.        Про зміну типу Товариства.

7.        Про внесення змін до Статуту Товариства.

8.        Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9.        Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

10.     Про обрання членів Наглядової ради Товариства

11.     Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12.     Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (в тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2016 рік

Звітний 2015 рік

Усього активів

36702

36618

Основні засоби

33289

34639

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1443

1328

Сумарна дебіторська заборгованість

344

417

Грошові кошти та їх еквіваленти

104

70

Нерозподілений прибуток

1026

(2264)

Власний капітал

31231

31188

Статутний капітал

4110

4110

Довгострокові зобов’язання

1802

1969

Поточні зобов’язання

3669

4461

Чистий прибуток (збиток)

(448)

(2373)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16439572

16439572

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

50

57

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.markograf.net/інформація-до-оприлюднення

Під час підготовки до загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9, у приймальні Директора Товариства, у робочі дні - з 11.00 до 15.00 години, а також у день проведення загальних зборів акціонерів під час реєстрації для участі у зборах. Документи надаються акціонеру Товариства та/або його представнику для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого виконавчим органом Товариства. В день проведення загальних зборів акціонерів Товариства документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Директор Товариства Наріца Євген Юлійович. Телефон для довідок: (0629) 40-90-44.

         Наглядова рада Товариства

 

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ  ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ”, ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,  ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

 

З першого питання порядку денного:

Проект рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень”

1.    Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у кількості 3 (трьох) осіб у наступному складі:

1.1.   Боголюбова Олена Олександрівна;

1.2.   Дорошенко Ірина Євгенівна;

1.3.   Максименко Вікторія Анатоліївна.

2.    Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

З другого питання порядку денного:

Проект рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства”

1.    Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:

1)   якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;

2)   кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;

3)   кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (у тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

2.    Затвердити наступний регламент проведення  загальних зборів акціонерів:

а)   Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного.

1)   Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

2)   З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

3)   При голосуванні бюлетенями (крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного акціонер (його представник):

●    у разі згоди з проектом рішення повинен підтвердити свою згоду, закресливши у бюлетені графи “ПРОТИ” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ЗА”;

●    у разі незгоди з проектом рішення повинен підтвердити свою незгоду, закресливши у бюлетені графи “ЗА” та “УТРИМАВСЯ”, залишивши не закресленою графу “ПРОТИ”;

●    у разі якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення, закресливши у бюлетені графи “ЗА” та “ПРОТИ”, залишивши не закресленою графу “УТРИМАВСЯ”.

4)   Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонера (його представника) помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обирається, та зазначається у відповідному бюлетені, а акціонер (його представник) має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

5)   Рішення з питань “Про зміну типу Товариства” та “Про внесення змін до Статуту Товариства” приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

6)   З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

7)   Після збору бюлетенів члени лічильної комісії відкривають опечатані урни та підраховують результати голосування. Бюлетені витягуються з урн у спеціальному місці чи кімнаті.

8)   Тексти прийнятих зборами рішень зачитуються секретарем зборів.

б)   Щодо розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

1)   Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного.

У заяві акціонер повинен вказати інформацію про акціонера (акціонерів), що подав(-ли) заяву, з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (найменування) та кількості належних йому(їм) акцій.

Такі заяви будуть фіксуватися секретарем та передаватися Голові зборів для надання слова заявникові. Анонімні заяви та заяви, які по суті не відносяться до порядку денного, а також ті, що надійшли після голосування, – розглядатися не будуть.

2)   Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, також повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив(-ли) запитання, з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (найменування) та кількості належних йому(їм) акцій.

Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, – розглядатися не будуть.

3)   Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів заборонені.

4)   Регламент роботи загальних зборів:

●    доповідь по питанням порядку денного загальних зборів – до 20 хвилин;

●    виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговорюванні – до 3 хвилин.

З третього питання порядку денного:

Проект рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради, звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік”

1.    Звіт Директора Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

2.    Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3.    Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

З четвертого питання порядку денного:

Проект рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік”

1.    Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

З п’ятого питання порядку денного:

Проект рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про порядок розподілу прибутку/покриття збитків Товариства за 2016 рік”

1.    Встановити, що збитки Товариства за 2016 рік у сумі 447 537 (чотириста сорок сім тисяч п’ятсот тридцять сім) гривень 22 (двадцять дві) копійки покриваються за рахунок додаткового капіталу Товариства.

З шостого питання порядку денного:

Проект рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про зміну типу Товариства”

1.     Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2.   У зв’язку зі зміною типу Товариства затвердити його нове найменування, а саме:

2.1.    Повне найменування Товариства:

●    українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ”;

●    російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИУПОЛЬСКИЙ ГРАФИТОВЫЙ КОМБИНАТ;

●    англійською мовою – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY MARIUPOL GRAPHITE INDUSTRIAL COMPLEX”;

2.2.    Скорочене найменування Товариства:

●    українською мовою – ПрАТ “МАРКОГРАФ”;

●    російською мовою – ЧАО “МАРКОГРАФ”;

●    англійською мовою – PrJSС “MARCOGRAPH”.

З сьомого питання порядку денного:

Проект рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про внесення змін до Статуту Товариства”

1.    Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2.    Затвердити нову редакцію Статуту, яка набуде чинності для Товариства та його акціонерів з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.    Доручити Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів підписати від імені загальних зборів нову редакцію Статуту Товариства.

4.    Доручити Директору Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту у порядку та строки, встановлені чинним законодавством.

З восьмого питання порядку денного:

Проект рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства”

1.    Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ “МАРКОГРАФ”, а саме:

1.1.    Бондаренка Анатолія Васильовича;

1.2.    Олешка Сергія Миколайовича;

1.3.    Хроменкової Наталії Миколаївни;

1.4.    Якуба Ігоря Михайловича.

З дев’ятого питання порядку денного:

Проект рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства”

1.    Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ “МАРКОГРАФ”, а саме:

1.1.    ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РЕАЛТІ-ХУНГАРІ-УКРАЇНА” (ідентифікаційний код: 33239274);

1.2.    ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “МИЛИТЕКС” (ідентифікаційний код: 19071451);

1.3.    ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНІГРІФ” (ідентифікаційний код: 22928429).

З десятого питання порядку денного:

Проект рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про обрання членів Наглядової ради Товариства”

не застосовується*

*    Кумулятивне голосування.

Наглядова рада ПрАТ “МАРКОГРАФ” обирається строком на 3 (три) роки у кількості від 3 (трьох) до 5 (п’яти) осіб із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством термін.

З одинадцятого питання порядку денного:

Проект рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради”

1.    Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ “МАРКОГРАФ”.

2.    Встановити, що члени Наглядової ради ПрАТ “МАРКОГРАФ” виконують свої обов’язки на підставі цивільно-правових договорів на безоплатній основі.

3.    Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів підписати від імені Товариства відповідні договори з членами Наглядової ради.

З дванадцятого питання порядку денного:

Проект рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного: “Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році”

1.   Основними напрямами діяльності у 2017 році вважати вдосконалення виробничо-господарського комплексу заходів підтримки та соціально-економічного базису існування Товариства.

 

 

 

 


 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ РОЗМІЩЕНО 18.03.2016

 

Шановні акціонери!

 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 

 

“МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ”

 

(надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 05394618,

місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9)

повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2016 року о 13.00 годині за Київським часом за адресою: Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9, у приміщенні бомбосховища.

Реєстрація акціонерів та/або їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів буде здійснюватися 18 квітня 2016 року з 11.30 до 12.30 за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеному станом на 24 годину 12 квітня 2016 року.

Для участі у Загальних зборах акціонерів необхідно мати документи, які посвідчують особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 

1.      Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.      Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.

3.      Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

4.      Про покриття збитків Товариства за 2015 рік.

5.      Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016 році.

6.      Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

7.      Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

8.      Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів/контрактів з ними.

9.      Про вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (в тис. грн.)

Найменування показника

Період

 Звітний 2015 рік

Звітний 2014 рік

Усього активів

36 618

38 363

Основні засоби

34 639

36 015

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1 328

1 200

Сумарна дебіторська заборгованість

417

924

Грошові кошти та їх еквіваленти

70

64

Нерозподілений прибуток

(2 191)

(7 581)

Власний капітал

31 592

28 784

Статутний капітал

4 110

4 110

Довгострокові зобов’язання

565

6 117

Поточні зобов’язання

4 461

3 462

Чистий прибуток (збиток)

(2 373)

(2 582)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16439572

16439572

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

57

72

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9, у приймальні Директора Товариства, у робочі дні - з 9.00 до 15.00 години, а також у день проведення Загальних зборів акціонерів під час реєстрації для участі у зборах. Документи надаються акціонеру Товариства та/або його представнику для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого виконавчим органом Товариства. В день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Директор Товариства Наріца Євген Юлійович. Телефон для довідок: (0629)22-11-70.

Директор Товариства

 

 

 

 


 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ РОЗМІЩЕНО 16.03.2015

   

Шановні акціонери!   

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

   “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ”

 

 (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 05394618,

місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9)

 

повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17 квітня 2015 року о 13.00 годині за Київським часом за адресою: Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9, у приміщенні бомбосховища.

Реєстрація акціонерів та/або їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів буде здійснюватися 17 квітня 2015 року з 11.30 до 12.30 за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеному станом на 24 годину 10 квітня 2015 року.

Для участі у Загальних зборах акціонерів необхідно мати документи, які посвідчують особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 

1. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

4. Про покриття збитків Товариства за 2014 рік.

5. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році.

6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів/контрактів з ними.

9. Про вчинення значних правочинів.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (в тис. грн.) 

 

Найменування показника

 

Період

 

Звітний 2014 рік

 

Звітний 2013 рік

Усього активів

38 363

40 636

Основні засоби

36 015

37 555

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1 200

1 480

Сумарна дебіторська заборгованість

924

1 419

Грошові кошти та їх еквіваленти

64

12

Нерозподілений прибуток

(7 581)

(8 585)

Власний капітал

28 784

31 201

Статутний капітал

4 110

4 110

Довгострокові зобов’язання

6 117

6 600

Поточні зобов’язання

3 462

2 835

Чистий прибуток (збиток)

(2 582)

(3 421)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16439572

16439572

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

72

103

 

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9, у приймальні Директора Товариства, у робочі дні - з 9.00 до 15.00 години, а також у день проведення Загальних зборів акціонерів під час реєстрації для участі у зборах. Документи надаються акціонеру Товариства та/або його представнику для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого виконавчим органом Товариства. В день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Директор Товариства Хіора Володимир Савелійович. Телефон для довідок: (0629)22-11-70.

Директор Товариства


 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 25.04.2014Р.

 

  Шановні акціонери!   

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

   “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ”

  

(надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 05394618,

місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського,9)

 

повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2014 року о 13.00 годині за Київським часом за адресою: Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Стані-славського, 9, у приміщенні бомбосховища.

Реєстрація акціонерів та/або їх представників для участі у загальних зборах акціонерів буде здійснюватися 25 квітня 2014 року з 11.30 до 12.30 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Право на участь у загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеному станом на 24 годину 18 квітня 2014 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документи, які посвідчують особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

 

 Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

4. Про покриття збитків Товариства за 2013 рік.

5. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 році.

6. Про вчинення значних правочинів.


Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства(в тис. грн.) 

 

Найменування показника

 

Період

 

Звітний 2013 рік

 

Попередній 2012 рік

Усього активів

40 636

43 021

Основні засоби

37 555

39 063

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1 480

2 003

Сумарна дебіторська заборгованість

1 419

1 771

Грошові кошти та їх еквіваленти

12

15

Нерозподілений прибуток

(8 585)

(7 685)

Власний капітал

31 201

34 409

Статутний капітал

4 110

4 110

Довгострокові зобов’язання

6 600

7 262

Поточні зобов’язання

2 835

1 350

Чистий прибуток (збиток)

(3 421)

(2 308)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16439572

16439572

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

103

111

 

Під час підготовки до загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9, у приймальні Директора Товариства, у робочі дні - з 9.00 до 15.00 години, а також у день проведення загальних зборів акціонерів під час реєстрації для участі у зборах. Документи надаються акціонеру Товариства та/або його представнику для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого виконавчим органом Товариства. В день проведення загальних зборів акціонерів Товариства документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Директор Товариства Хіора Володимир Савелійович.

Телефон для довідок: (0629)22-11-70.

Директор Товариства


 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 26.04.2013Р.

   

Шановний акціонер!

   

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ”

  

(надалі – “Товариство”, код ЄДРПОУ 05394618,

місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського,9)

 

повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2013 року о 13.00 годині за Київським часом за адресою: Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9, у приміщенні бомбосховища.

Реєстрація акціонерів та/або їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів буде здійснюватися 26 квітня 2013 року з 11.30 до 12.30 за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеному станом на 24 годину 22 квітня 2013 року.

Для участі у Загальних зборах акціонерів необхідно мати документи, які посвідчують особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

  Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

4. Про покриття збитків Товариства за 2012 рік.

5. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році.

6. Про внесення змін до Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи для їх підписання та їх державну реєстрацію.

7. Про вчинення значних правочинів.

   Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (в тис. грн.) 

 

Найменування показника

 

Період

 

звітний

 

2012 рік

 

попередній

 

2011 рік

Усього активів

7146

7690

Основні засоби

10715

10781

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2038

2515

Сумарна дебіторська заборгованість

1769

1253

Грошові кошти та їх еквіваленти

15

313

Нерозподілений прибуток

1163

2041

Власний капітал

5640

6416

Статутний капітал

4110

4110

Довгострокові зобов’язання

15

15

Поточні зобов’язання

1352

1139

Чистий прибуток (збиток)

(776)

619

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16439572

16439572

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

111

95

Примітка:  Наведені у таблиці дані є попередніми та будуть скориговані у зв’язку з переходом Товариства на форму фінансової звітності за міжнародними стандартами  (МСФЗ) згідно чинного законодавства.

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9, у приймальні Директора Товариства, у робочі дні - з 9.00 до 15.00 години, а також у день проведення Загальних зборів акціонерів під час реєстрації для участі у зборах. Документи надаються акціонеру Товариства та/або його представнику для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Директором Товариства. В день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Директор Товариства Хіора Володимир Савелійович.

Телефон для довідок: (0629) 22-11-70

Директор Товариства


 

 

 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 06.04.2012Р.

 
 

Шановний акціонере!

   

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

   “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ”

 
(надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 05394618,

місцезнаходження: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9)

 

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 06 квітня 2012 року  о 13.00 годині за Київським часом за адресою: Україна, Донецька область, місто Маріуполь, вул. Станіславського, 9, у приміщенні бомбосховища.

Реєстрація акціонерів та/або їх представників для участі у загальних зборах буде здійснюватися 06 квітня 2012 року з 11.30 до 12.30 за місцем проведення річних загальних зборів Товариства.

Право на участь у загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеному станом на 24 годину 02 квітня 2012 року.

Для участі у загальних зборах необхідно мати документи, які посвідчують особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2010 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік. 

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

7. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2010 рік.

8. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2011 рік.

9. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році.

10. Про зміну найменування Товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України “Про акціонерні товариства”.

11. Про внесення змін до Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи для їх підписання та їх державну реєстрацію.

12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів/контрактів з членами Наглядової ради Товариства.

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Про вчинення значних правочинів.  

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (в тис. грн.) 

 

Найменування показника

 

Періоди

 

2011 рік

 

2010 рік

 

2009 рік

Усього активів 

7690

6790

10956

Основні засоби 

10781

10714

10557

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

-

Запаси 

2515

1493

1241

Сумарна дебіторська заборгованість 

1253

1563

5792

Грошові кошти та їх еквіваленти 

313

8

80

Нерозподілений прибуток 

2041

1422

22

Власний капітал 

6416

5797

4384

Статутний капітал 

4110

4110

4110

Довгострокові зобов'язання 

15

-

-

Поточні зобов'язання 

1139

886

6487

Чистий прибуток (збиток) 

619

1413

22

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

16439572

16439572

16439572

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

95

97

96

Під час підготовки до загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9, у приймальні Директора Товариства, у робочі дні – з  9.00 до 15.00 години, а також у день проведення загальних зборів під час реєстрації для участі у зборах. Документи надаються акціонеру Товариства та/або його представнику для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого виконавчим органом Товариства. В день проведення загальних зборів Товариства документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) –  Директор Товариства Хіора Володимир Савелійович

Телефон для довідок: (0629) 22-11-70.

Директор Товариства


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотокаталог